Property Manager –
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
Formularz zgłoszeniowy

  DANE KANDYDATA


  Nazwisko (wymagane)

  Pierwsze imię (wymagane)

  Drugie imię

  Nazwisko panieńskie (u mężatek)

  Data urodzenia (wymagane) (format YYYY-MM-DD)

  Miejsce urodzenia (wymagane)

  Imiona rodziców (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  Seria i numer dowodu osobistego (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  ADRES ZAMELDOWANIA


  Ulica (wymagane)

  Numer do domu (wymagane)

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Województwo (wymagane)

  ADRES DO KORESPONDENCJI

  (jeśli jest inny, niż adres zameldowania)


  Ulica

  Numer do domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miejscowość

  Województwo

  WYKSZTAŁCENIE


  Nazwa uczelni (wymagane)

  Kierunek studiów (wymagane)

  Data ukończenia - wskazana na dyplomie (wymagane)(format YYYY-MM-DD)

  Numer Dyplomu (wymagane)

  Tytuł zawodowy (wymagane)

  PRACA ZAWODOWA


  Nazwa obecnego (lub ostatniego) zakładu pracy

  Stanowisko

  Staż pracy


  Niniejszym deklaruję, iż opłaty za studia będę pokrywał (a):

  OsobiścieSfinansuje zakład pracy


  Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (wymagane)

  Skan skierowania z zakładu pracy  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla realizacji sprawnego funkcjonowania procesu dydaktycznego Uczelni (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 833).