Property Manager –
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
Formularz zgłoszeniowy

DANE KANDYDATA


Nazwisko (wymagane)

Pierwsze imię (wymagane)

Drugie imię

Nazwisko panieńskie (u mężatek)

Data urodzenia (wymagane) (format YYYY-MM-DD)

Miejsce urodzenia (wymagane)

Imiona rodziców (wymagane)

PESEL (wymagane)

Seria i numer dowodu osobistego (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

ADRES ZAMELDOWANIA


Ulica (wymagane)

Numer do domu (wymagane)

Numer mieszkania

Kod pocztowy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Województwo (wymagane)

ADRES DO KORESPONDENCJI

(jeśli jest inny, niż adres zameldowania)


Ulica

Numer do domu

Numer mieszkania

Kod pocztowy (wymagane)

Miejscowość

Województwo

WYKSZTAŁCENIE


Nazwa uczelni (wymagane)

Kierunek studiów (wymagane)

Data ukończenia - wskazana na dyplomie (wymagane)(format YYYY-MM-DD)

Numer Dyplomu (wymagane)

Tytuł zawodowy (wymagane)

PRACA ZAWODOWA


Nazwa obecnego (lub ostatniego) zakładu pracy

Stanowisko

Staż pracy


Niniejszym deklaruję, iż opłaty za studia będę pokrywał (a):

OsobiścieSfinansuje zakład pracy


Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (wymagane)

Skan skierowania z zakładu pracyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla realizacji sprawnego funkcjonowania procesu dydaktycznego Uczelni (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 833).